Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Aρχισαν οι έγκυρες δημοσκοπήσεις !!ΒΓΑΛΤΕ οποιον θέλετε Δήμαρχο,στις δημοσκοπήσεις σας ,

ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ .....

Κατά την άποψη των ειδικών 

Η όποια Δημοσκόπηση θεωρείται έγκυρη μόνον όταν παρουσιάζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται μούφα,και μοναδικό σκοπό έχει την εξαπάτηση του κοινού στο οποίο στοχεύει η δημοσίευση της, και την προβολή του πελάτη που την παρήγγειλε.

Κατά την άποψη μας.


Στίς σύγχρονες κοινωνίες στίς οποίες θεωρούμε πως ανήκει και ο Ωρωπός τέτοιου είδους προσπάθειες θεωρούνται προσβλητικές και αμοίβονται αναλόγως την κατάληλη ώρα.
Ο οποιοσδήποτε σχολιασμός τέτοιων δήθεν δημοσκοπήσεων όχι μονο μικροπολιτική καφενείου δεν είναι ,αλλά παραπέμπει ευθέως σε κουτσομπολιό
Ετσι λοιπόν και μέχρι να δημοσιευτεί αυτούσια η δήθεν.. δημοσκόπηση που δήθεν.. κυκλοφορεί στον Ωρωπό για εμάς αποτελεί μόνο κουτσομπολιό.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και έρευνας Αγοράς
Οι βασικοί κανόνες δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ
Οι κώδικες βασίστηκαν στους αντίστοιχους διεθνείς που έχει συντάξει η European Society for Orinion and Marketing Research (ESOMAR - Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την έρευνα της Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς) σε συνεργασία με το International Chamber of Commerce (ICC - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο). Μεταξύ άλλων αναφέρονται

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 


Κάθε έκθεση που παραδίδεται από την εταιρεία και αφορά τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς που διεξήγαγε για λογαριασμό κάποιου πελάτη, πρέπει, εκτός από τα αποτελέσματα της έρευνας, να περιλαμβάνει και τις παρακάτω πληροφορίες: 

α) Για λογαριασμό ποιου και από ποιόν διεξήχθη η έρευνα.

γ) Μια γενική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.

δ) Τον ορισμό του πληθυσμού από τον οποίο αντλήθηκε το δείγμα, μαζί με βασικά δημογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό, όπως προκύπτουν από την έρευνα και συγκρινόμενα, ει δυνατόν, με ανάλογα στοιχεία από την απογραφή ή άλλα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

ε) Όπου έχει σημασία για την μεθοδολογία, δήλωση του ποσοστού απαντήσεων και εκτίμηση πιθανών αποκλίσεων λόγω αρνήσεων απάντησης.

στ) Το μέγεθος και οι προδιαγραφές του δείγματος με περιγραφή οποιωνδήποτε μεθόδων ζυγίσματος χρησιμοποιήθηκαν και με σύγκριση, όποτε είναι δυνατόν, του προταθέντος δείγματος με αυτό που τελικά καλύφθηκε.

ζ) Τον αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των σημείων εκκίνησης.
η) Τη μέθοδο με την οποία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία (αν δηλαδή, επρόκειτο για προσωπική συνέντευξη, ταχυδρομική, καταγραφή με μαγνητόφωνο ή άλλη μέθοδο).

θ) Τις ερωτήσεις που έγιναν (αντίγραφο του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται στην έκθεση).

ι) Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων.

κ) Τις βάσεις για όλα τα ποσοστά που αναφέρονται. 

Παρόμοιες προδιαγραφές θα εφαρμόζονται και για έρευνες δευτερογενών πηγών (desk research) που βασίζονται σε δημοσιευμένα στοιχεία.

Οι πηγές των πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς και η αξιοπιστία τους σαφώς να σχολιάζεται. Αν η πηγή μιας πληροφορίας είναι μια έρευνα, οι βασικές της προδιαγραφές (π.χ. το μέγεθος δείγματος, η μέθοδος δειγματοληψίας, ο πληθυσμός που καλύφθηκε και η φύση της σχετικής ερώτησης) πρέπει να αναφέρονται παράλληλα με την αναφορά της πηγής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αν μέρος ή το σύνολο των αποτελεσμάτων πρόκειται να κυκλοφορήσουν ευρύτερα,

α) Η εταιρεία πρέπει να ερωτηθεί και έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αναφορά του ονόματος της σε σχέση με την έρευνα, εκτός αν έχει προηγηθεί έγκριση της ακριβούς μορφής δημοσίευσης.

β) Η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιμείνει να δοθούν σε οποιουσδήποτε ενδιαφερομένους οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο Δ που αφορούν στα μέρη της έρευνας που δημοσιεύθηκαν, εφ΄ όσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στην αρχική δημοσίευση. 

Ε2. Αν με βάση προηγούμενη εμπειρία, μία εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιος συγκεκριμένος πελάτης δε θα παρουσιάσει σωστά τα αποτελέσματα μιας έρευνας κατά την δημοσίευσή τους, η εταιρεία αυτή έχει την υποχρέωση να μη συνεχίσει να πραγματοποιεί έρευνες, για δημοσίευση, για το συγκεκριμένο πελάτη. 

Ε3. Όταν τα αποτελέσματα μιας έρευνας δημοσιεύονται σε έντυπα μέσα ενημέρωσης αυτά πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από μία σαφή αναφορά των παρακάτω:

α) Το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε την έρευνα.
β) Τον πληθυσμό που αντιπροσωπεύεται (δηλαδή ποιοι ερωτήθηκαν).
γ) Το πραγματικό μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη.
δ) Τις ημερομηνίες διεξαγωγής της έρευνας.
ε) Τη μέθοδο της επιλογής του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε (και στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν τυχαία δείγματα, το ποσοστό επιτυχίας των συνεντεύξεων).
στ) Τη μέθοδο συλλογής πληροφοριών (προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη κ.λ.π.).
ζ) Το σχετικό ερωτηματολόγιο. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση, θα πρέπει να αποδοθεί η ακριβής διατύπωση των ερωτήσεων, εκτός αν πρόκειται για τυποποιημένες ερωτήσεις ήδη οικείες στο κοινό ή αν περιέχονται σε προηγούμενη δημοσιευμένη έρευνα στην οποία γίνεται αναφορά. 

Ε5. Τα ποσοστά των ερωτωμένων που απαντούν "δεν ξέρω" (και σε περίπτωση ερευνών των προθέσεων των εκλογέων, τα ποσοστά αυτών που λένε ότι δε θα ψηφίσουν) πρέπει πάντα να παρουσιάζονται όπου είναι πιθανόν να επηρεάζουν σημαντικά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Όταν συγκρίνονται τα αποτελέσματα από διαφορετικές έρευνες, οι όποιες διαφορές στα ποσοστά (εκτός των πολύ μικρών) πρέπει, επίσης, να αναφέρονται. 

Ε6. Στην περίπτωση ερευνών των προθέσεων των εκλογέων, πρέπει πάντα να διευκρινίζεται αν τα αναφερόμενα ποσοστά περιλαμβάνουν τους ερωτώμενους που απάντησαν "δεν ξέρω" ή "μάλλον δεν/δεν θα ψηφίσω" σε απάντηση των (εκλογικών) ερωτήσεων που τους τέθηκαν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου